Curatele

Wie niet goed kan zorgen voor zijn geld, bezit en persoonlijke zaken, kan gemakkelijk het slachtoffer worden van kwaadwillenden of zelf schade berokkenen aan anderen. Curatele is een maatregel om zo iemand te beschermen.

Wie onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Je mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen uitoefenen. De kantonrechter stelt een curator aan die de taken overneemt. Maar alleen als de lichtere beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Wie een curator wil laten benoemen, kan een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter met het formulier ‘verzoek ondercuratelestelling’.

Zijn er binnen de familie grote geschillen over dit onderwerp, benader dan een advocaat.