Zorgregeling kinderen en Corona

zorgregeling Corona

Door de Corona-crisis kan de uitvoering van de zorgregeling onder ouders stress opleveren. De ene ouder weet vaak niet of de andere ouder zich houdt aan de regels van de overheid. Ondanks het feit dat er thans sprake is van versoepeling. Sommige ouders blijven erg voorzichtig, terwijl andere ouders veel losser omgaan met de regels die de overheid heeft gesteld. Ouders zijn vaak bang voor een opleving van de het virus, zeker als straks de scholen weer open gaan en zij een tweede golf verwachten.

Voorwaarden

Hierdoor kan een van de ouders ervoor kiezen om aan de andere ouder aan te geven de zorgregeling te willen aanpassen en ook kunnen zij aangeven dat zij aan de zorgregeling voorwaarden stellen. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven dat het kind niet uit mag gaan of niet naar verjaardagsfeestjes mag gaan of zelfs niet naar familie van de andere ouder mag gaan. Indien de andere ouder zich er niet aan houdt, dan wordt niet meegewerkt aan de uitvoering van de zorgregeling.

Gevolgen

Inmiddels heeft dit geleid tot een aantal juridische procedures tussen ex-partners.

Het is dus van belang om te weten hoe de rechters tegen dit soort procedures aankijken en uiteindelijk daarover beslissen.

Uit het aantal gedane uitspraken is op te maken dat het uitgangspunt van de rechter is dat de zorgregeling die is overeengekomen moet worden nageleefd. Alleen indien de zorgregeling niet in het belang van de kinderen/kind is wordt van de oorspronkelijke afspraak over die regeling afgeweken. Van een situatie dat afwijking van de zorgregeling in het belang van het kind wordt geacht, is niet snel sprake. Rechters vinden het in het belang van de kinderen dat er regelmaat en rust moet zijn en dat betekent dat de oorspronkelijk regeling gewoon gehandhaafd dient te worden. Voor kinderen is structuur belangrijk en zeker in een periode waar al zoveel wijzigt.

Conclusie

Kortom de Corona geeft niet snel aanleiding om van de oorspronkelijke afspraken af te wijken.

Het is dus van groot belang dat de ouders goed met elkaar overleggen indien zij van de eerdere afspraken willen afwijken bij de uitvoering van de zorgregeling en dan is het ook van belang te weten hoe de rechtspraak denkt over een eventuele afwijking met als reden de gevaren van Corona. Een juridische procedure hierover dient eigenlijk altijd te worden voorkomen. Maken de ouders afwijkende afspraken voor bijvoorbeeld een bepaalde periode dan is het raadzaam om die afspraken schriftelijk vast te leggen.

Wees daarbij helder en geef een duidelijk tijdspad weer.

Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen.

Voor rechtsbijstandsverzekerden is de wet vrije advocaatkeuze verruimd.

vrije advocaatkeuze

De vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden is verruimd. Het Europese Hof heeft aangegeven dat ook de werkzaamheden door een advocaat voorafgaand aan de procedure vallen onder de term vrije advocaatkeuze. 

In 2013 heeft de Europese rechter  bepaald dat een rechtsbijstandsverzekerde altijd zelf een advocaat zelf mag uitkiezen om zijn belangen te behartigen indien er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure.  De kosten van de uitgekozen advocaat zijn dan voor rekening zijn van de rechtsbijstandsverzekeraar waar de verzekerde een polis heeft afgesloten.

De Hoge Raad heeft het recht op vrije advocaat keuze naar aanleiding van de overwegingen van het Europese Hof bevestigd (ECLI:HR:2014:396)

Er is dus een recht op vrije advocaatkeuze in gevallen dat er volgens de Wet een advocaat nodig is om de procedure te kunnen voeren.

De rechtsbijstandsverzekeraar mag dit recht niet in de polisvoorwaarden beperken. Het is zelfs zo dat de rechtsbijstandsverzekeraar in de polisvoorwaarden moet melden dat de verzekerde het recht heeft op vrije advocaatkeuze.

vrije advocaatkeuze

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 14 mei 2020 (ECLI:EU:C:2020:372) meer duidelijkheid gegeven over het begrip “gerechtelijke procedure”. Feitelijk komt het erop neer dat er sprake is van een verruiming van de gevallen waarvoor de vrije advocaatkeuze geldt.

Het Hof heeft overwogen dat onder het begrip “gerechtelijke procedure” ook geacht worden te vallen elke fase die kan leiden tot een procedure bij een gerechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase.

Het Hof heeft bij de uitleg van het begrip “gerechtelijke procedure” dus aangegeven dat ook de werkzaamheden die de aanloop naar de procedure betreffen, hieronder vallen.

Het Europese Hof heeft dus eigenlijk aangegeven dat ook de werkzaamheden door een advocaat voorafgaand aan de procedure vallen onder de term vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat bijvoorbeeld dossierstudie, overleg over de te voeren procedure en de buitengerechtelijke onderhandelingen en bemiddeling onder de vrije advocaat keuze vallen en dus door de rechtsbijstandsverzekeraar dienen te worden vergoed op basis van de polisvoorwaarden.

Hierdoor zouden dan de werkzaamheden die de schikkingsonderhandelingen betreffen en ook de mediation/bemiddeling  onder de vrije advocaatkeuze vallen. Deze werkzaamheden van de advocaat dienen dan te worden voldaan door de verzekeraar.

Voor de verzekerden die een rechtsbijstandsverzekering hebben is het dus van groot belang dat zij de polisvoorwaarden goed nakijken. Als zich een geschil voordoet maar ook wanneer er sprake is van een keuze voor (scheidings)mediation  kunnen zij kiezen voor een eigen advocaat die op basis van de polisvoorwaarden door de verzekeraar dient te worden vergoed voor werkzaamheden in de voorbereidende fase en in de eventuele procedure.

De verwachting is wel dat de verzekeraars hun polisvoorwaarden zullen aanpassen.

Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u altijd contact opnemen.

Doet de mening van de kinderen in een echtscheidingsprocedure ertoe?

Vaak wordt er gedacht dat kinderen zodra ze 12 jaar oud zijn mogen kiezen waar zij bijvoorbeeld willen wonen, of bij vader of bij moeder. Dat is niet zo. Wat mogen kinderen dan wel?

echtscheidingsprocedure

Bij de rechtszaak tussen de ouders:

Als ouders uit elkaar gaan of er loopt een zaak over ouderlijk gezag of omgang of een ondertoezichtstelling, dan roept de rechter kinderen van 12 tot en met 18 jaar per brief op. Zij kunnen aan de rechter zelf vertellen wat zij van de situatie vinden. Zij mogen dus hun verhaal doen en kunnen niet zelf beslissen. Zij hoeven niet te komen en kunnen ook een brief aan de rechter schrijven. Daarin kunnen ze aangeven wat ze van de situatie vinden.

Gaat de procedure bij de rechtbank over kinderalimentatie dan krijgen kinderen tussen 16 jaar en 18 jaar een uitnodiging van de rechter om aan te geven wat zij van de situatie vinden. Dit kan ook in een gesprek of door het schrijven van een brief.

Eigen rechtsingang:

Daarnaast hebben minderjarige kinderen ook een eigen rechtsingang bij de rechter. De kinderen kunnen de rechter een brief schrijven en vragen om een beslissing te nemen over de invulling van de zorgregeling/omgangsregeling, informatieregeling, de benoeming van een bijzondere curator en het bepalen van het hoofdverblijf van hen ingeval beide ouders het gezamenlijk gezag hebben over de kinderen.

De rechter zal na ontvangst van de brief van de kinderen, hen oproepen en dan een gesprek met hen hebben. Daarna zal er een zitting worden bepaald en dan worden de ouders opgeroepen en eventueel ook betrokken hulpverlenende instanties.

Daarna zal de rechter een beslissing nemen. De rechtbank Den Haag heeft in haar beslissing van 20-12-2019 (Rechtbank Den Haag 20-12-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14546 ) heel duidelijk aangegeven waarover  de  kinderen  een beslissing kunnen vragen:

De zorgregeling

  • de informatieregeling
  • de benoeming van een bijzondere curator
  • het hoofdverblijf (alleen als er sprake is van gezamenlijk gezag).

Dus niet over overige zaken: In alle andere verzoeken zal de rechtbank de kinderen niet ontvankelijk verklaren en dus geen inhoudelijke beslissing nemen.

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de kinderen in een echtscheidingsprocedure.

Wij verwijzen ook graag naar de website van www.villapinedo.nl waar kinderen een luisterend oor vinden.

Ook kunt u informatie vinden op https://bg.legal/mag-kind-kiezen

Achternaam en scheiding

Bij een echtscheiding komt vaak de vraag naar voren “vanaf wanneer moet ik eigenlijk mijn meisjesnaam weer gaan gebruiken?” Bijvoorbeeld bij het tekenen van stukken. Het antwoord is simpel: dat mag u helemaal zelf weten.

Indien u gehuwd bent hebt u tijdens het huwelijk vier keuzemogelijkheden voor uw achternaam, uitgaande van de situatie dat de ene partner Van de Wiel heet en de andere partner Becking:

  1. Het blijven gebruiken van de naam Becking;
  2. Het gaan gebruiken van de achternaam van de echtgenoot/geregistreerd partner Van de Wiel;
  3. Het gaan gebruiken van de naam van de echtgenoot/geregistreerd partner en de eigen naam Van de Wiel-Becking;
  4. Het gaan gebruiken van de eigen naam en de naam van de echtgenoot/geregistreerd partner Becking-van de Wiel.

Deze laatste wordt weinig gebruikt maar behoort wel tot de mogelijkheden.

De andere partner/echtgenoot heeft dezelfde opties. De meeste mannen willen dat waarschijnlijk niet maar het mag wel. De wetgever heeft deze mogelijkheid gecreëerd in verband met het verbod op discriminatie.

U kunt uw naam en de wijze waarop u deze wenst te gebruiken tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten registreren in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente waar u staat ingeschreven. De GBA geeft dit door aan de overheidsinstellingen. Wel is het zo dat op officiële documenten, zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, de eigen achternaam vermeld blijft. Bij de aanvraag van een [nieuw] paspoort of [nieuwe] identiteitskaart kunt u aan de gemeente vragen ook de achternaam van uw partner in uw paspoort of op uw identiteitskaart te vermelden.

Na de echtscheiding
Als u gescheiden bent hoeft er voorlopig niets te veranderen. De partners die dan ex-echtgenoten zijn/ex-partners zijn mogen nog steeds een van de vier achternamen blijven gebruiken of de combinatie daarvan, daarvoor is geen toestemming van elkaar nodig. Daarnaast is het zo dat er geen definitieve keuze gemaakt hoeft te worden. U mag dus willekeurig een van de vier opties gebruiken. De praktijk wijst uit dat met name vrouwen na een tijdje toch kiezen voor het gebruik van hun meisjesnaam als achternaam.

Opnieuw trouwen of een ander geregistreerd partnerschap aangaan
Als men hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat kunt u niet meer kiezen voor de hiervoor genoemde vier mogelijkheden. De achternaam van de ex-echtgenoot mag niet meer gebruikt worden.

Wat te doen indien de ex de achternaam blijft gebruiken?
Als u dat goed vindt is er niets aan de hand. Als u daar bezwaar tegen heeft, geeft de wet de mogelijkheid de rechter te vragen uw ex-echtgenoot of voormalig geregistreerd partner te verbieden de achternaam te blijven gebruiken onder verbeurte van een dwangsom [artikel 9 lid 2 boek 1 BW]. Zoals artikel 1:9 BW aangeeft, moeten er wel gewichtige bezwaren zijn en aangevoerd worden om dat verbod gerealiseerd te krijgen. De rechter zal dan een belangenafweging maken in die zin dat het belang bij verbieden zwaarder dient te wegen dan het belang van het behouden van de achternaam van de ex-partner.