Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade

Helaas raakt een geheel onschuldige partij gewond in het verkeer door het haantjesgedrag op de snelweg. Helaas zien we steeds meer ‘korte lontjes’ in het verkeer, met materiële schade als gevolg maar ook vaak letselschade.

De automobilist in deze zaak, die volgens het oordeel van de rechtbank voor 70% aansprakelijk is, is doorgereden en kon niet meer achterhaald worden.

De casus

Op de snelweg week een bestuurder van de Opel, die op de meest linker rijstrook reed, naar rechts uit nu hij werd gesneden door de bestuurder van een Volvo. Door deze uitwijkmanoeuvre van de Opel werd een Ford Transit geraakt. De bestuurster van deze Ford  kon haar auto onder controle houden, maar liep wel letsel op.

Getuigen

Er zijn veel getuigen nu meerdere auto’s op de snelweg tot stilstand  kwamen vanwege de situatie. Uit de verklaringen blijkt o.a. dat de  bestuurder van de Volvo de bestuurder van de Opel rechts had ingehaald en hierbij de bestuurder van de Opel had gesneden.

Echter de bestuurder van de Opel gaat ook niet vrijuit. Volgens getuigen reed hij met een in ieder geval behoorlijk boven de  toegestane snelheid. Ook was hij eerder aan het bumperkleven op de Volvo.

Oordeel rechter

Op basis van de verklaringen gaat de rechter ervan uit dat de bestuurder van de Volvo een verkeersfout heeft gemaakt door de Opel rechts in te halen, zonder richting aan te geven van rijstrook wisselen en daarbij de Opel heeft gesneden.

Echter ook de bestuurder van de Opel reed te hard en heeft hierdoor ook bijgedragen aan de totstandkoming van het ongeval. Als de bestuurder van de Opel zich aan de maximum snelheid had gehouden zou hij even snel hebben gereden als de bestuurster van de Ford. In dat geval had hij na het afsnijden door de Volvo probleemloos kunnen uitwijken naar de middelste rijstrook. De bestuurster van de Ford zou dan immers voor hem en niet naast hem hebben gereden.

De rechter oordeelt dat de Volvo voor 70% heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en voor 30% heeft de bestuurder van de Opel bijgedragen aan het ongeval.

Nu de bestuurder van de Volvo nooit is achterhaald zal het Waarborgfonds de letselschade van de vrouw regelen, waarbij dus 30% ten laste komt voor de verzekeraar van de bestuurder van de Opel.

Strafrecht

Het is onduidelijk of partijen [in dit geval de bestuurder van de Opel, nu de bestuurder van de Volvo niet meer was te achterhalen] strafrechtelijk zijn vervolgd.

Immers bumperkleven, het te dicht op een voorganger rijden, is strafbaar gesteld [art. 19RVV].

Bij de strafoplegging is de afstand tot de voorganger, maar ook de gereden snelheid relevant voor het bepalen van de strafmaat. Daarnaast speelt ook een rol of er sprake is van het veroorzaken van een ernstig ongeval.

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte

Volledige uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:12575

Bestuurder of niet?

sleutel

Vier mannen komen van een voetbalwedstrijd. Zij hebben allen alcohol en cocaïne genuttigd. De voetbalvereniging stelt een busje beschikbaar om naar huis te rijden. Niemand draagt de gordel.

Een van de mannen, de voormalig trainer, wil onderweg afgezet worden. De bestuurder reageert hier echter niet op en de voormalig trainer trekt aan de handrem. Het busje gaat spinnen. Het voertuig raakt een betonnen paal en komt tot stilstand tegen een andere betonnen paal.

Gevolgen

De bestuurder en bijrijder vliegen uit het busje. De bijrijder komt hierbij om het leven. De bestuurder loopt zwaar hersenletsel op. Hij kan niet meer werken en wordt onder bewind gesteld. Hij vordert zijn schade op basis van de WAM verzekering [Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen]. Ook verzoekt hij om vergoeding op grond van de Schade Verzekering Inzittenden.

De verzekeraar wijst dekking op de WAM verzekering af op grond van art. 4 lid 1 WAM;

De verzekering behoeft niet de aansprakelijkheid voor schade te dekken toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt.”

De verzekeraar kent evenmin dekking op de Schade Verzekering Inzittende toe nu er sprake is van alcoholgebruik. Dit is een van de uitsluitingen op de Schade Verzekering Inzittende polis.

De bestuurder verzoekt vervolgens aan de rechtbank vaststelling van aansprakelijkheid van de WAM verzekeraar van het busje en dekking op de Schade Verzekering Inzittenden.

Oordeel Rechtbank

De rechter oordeelt dat de uitzondering van de WAM artikel 4  lid1 niet opgaat in deze. De man achter het stuur hield namelijk op bestuurder te zijn op het moment dat de voormalig trainer aan de handrem trok. Op dat moment hield de macht over het stuur op voor de bestuurder.

De verzekeraar moet dus dekking verlenen op de WAM verzekering voor de letselschade van de bestuurder.

Het verzoek inzake dekking op de SVI kan niet in een deelgeschil behandeld worden, aldus de rechter.

[In principe is dat thans ook overbodig nu er dekking is op de WAM polis.]

Alcohol/cocaïne gebruik

Het middelengebruik van verzoeker [bestuurder] is niet de oorzaak van het ongeval. Dat is uitsluitend het trekken aan de handrem door de voormalig trainer. Dus het middelengebruik heeft geen gevolg voor de aansprakelijkheid/eigen schuldpercentage.

Geen gordel

Het feit dat verzoeker geen gordel droeg is wel mede oorzaak voor het letsel en de rechter past een korting toe van 25% op de schadevergoeding. Op grond van billijkheid, in verband met het zeer ernstige letsel, wordt deze echter teruggebracht tot 15%.

Conclusie

-De verzekeraar zal aldus 85% van de schade van de bestuurder moeten vergoeden.

-Uit deze uitspraak blijkt dat een bestuurder ophoudt met bestuurder te zijn als een passagier aan de handrem trekt en hierdoor een ongeval wordt veroorzaakt.

-Gebruik van alcohol of verdovende middelen is alleen van belang indien dit gebruik het ongeval heeft veroorzaakt.

De bewijslast wordt veelal wel neergelegd bij degene die de alcohol heeft genuttigd. Hij/zij zal moeten bewijzen dat het ongeval ook was gebeurd als hij/zij geen alcohol en/of verdovende middelen had genomen. In dit geval oordeelt de rechter echter dat al is vast komen te staan dat het ongeval is veroorzaakt door het trekken aan de handrem. Het nuttigen van alcohol of verdovende middelen had geen invloed. Dit bleek ook in de strafprocedure [tegen de voormalig trainer]

Overigens is de voormalig trainer, als veroorzaker van het ongeval door de strafrechter veroordeeld tot 18 maanden cel en drie jaar rij ontzegging.

-Gedeeltelijke eigen schuld vanwege het niet dragen van de gordel kan nog bijgesteld worden als er sprake is van ernstig letsel.

Hier de volledige uitspraak.

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte

Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.

sleutel

De december en januari maand was wederom de tijd van gezellige recepties, borrels en etentjes met……wijn.

Niets mis mee maar helaas is toch weer gebleken dat er in die periode eerder achter het stuur wordt gekropen met alcohol op. Het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is stijgt in deze maanden. Met vaak letsel ook bij inzittenden. Is de letselschade verhaalbaar? Wat kunnen de gevolgen zijn voor bestuurder en inzittende?

Letselschade inzittende

De passagier spreekt de bestuurder aan voor zijn letselschade. Had de passagier wel mee moeten rijden terwijl hij wist dat de bestuurder onder invloed was? Heeft hij dan nog wel recht op vergoeding van zijn letselschade?

Het is onjuist dat wie bewust meerijdt met een beschonken bestuurder geheel geen recht op schadevergoeding zou hebben. Maar door mee te rijden met een dronken chauffeur draagt de gewonde passagier, in de meeste gevallen, wel een percentage eigen schuld voor de gevolgen van het ongeval. De verzekeraar van de bestuurder zal dus meestal niet de volledige letselschade vergoeden van de passagier. Een deel van de schade blijft voor rekening van de gewonde passagier.

Uit de rechtspraak blijkt dat, afhankelijk van de omstandigheden, een eigen schuld percentage aangerekend kan worden tussen 15 en 50%. In geval van ernstig letsel zal dan een hoog bedrag aan schade voor rekening van de gewonde inzittende blijven.

Gevolgen voor de bestuurder onder invloed van alcohol

Bewijslast omkering

Een bestuurder onder invloed van alcohol is niet automatisch aansprakelijk voor het ontstaan van een ongeval maar krijgt wel de bewijslast.

Stel je verleent geen voorrang aan een automobilist die onder invloed van alcohol verkeert. Als vast staat dat die automobilist teveel alcohol heeft gedronken krijgt de automobilist die gedronken heeft de bewijslast. Hij zal moeten bewijzen dat het ongeval ook was ontstaan als hij geen alcohol op had. Dit is vaak moeilijk te bewijzen. Tot het moment dat dat bewezen is, zal de rechter er in principe vanuit gaan dat de aanrijding is veroorzaakt door het alcoholgebruik. De bestuurder die onder invloed reed is dus vaak aansprakelijk voor de schade, ook al verleende de andere partij geen voorrang.

Geen dekking op Schadeverzekering Inzittenden [SVI] voor de bestuurder

Mogelijk is er op de autoverzekering een SVI dekking. Dit betekent dat ook de letselschade van een bestuurder is gedekt ook al is hijzelf aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval.

Als de bestuurder die gedronken heeft ook letsel heeft is zijn letselschade echter niet gedekt. Alcoholgebruik tijdens het rijden is een uitsluiting op de verzekering.

WAM verzekeraar vordert betalingen aan slachtoffers terug bij de bestuurder

Wettelijk moet de autoverzekeraar de slachtoffers [inzittenden of andere verkeersdeelnemers] schadeloos stellen ook als er sprake is van alcoholgebruik van hun verzekerde [de bestuurder].

Als alcoholgebruik vast staat zal de verzekeraar de betalingen terugvorderen bij de bestuurder/verzekeringnemer. Bij ernstig blijvend letsel bij de inzittende en/of andere verkeersdeelnemers, zijn dit gigantische bedragen en kan dit degene die onder invloed een ongeval heeft veroorzaakt dus financieel ruïneren.

Strafrecht

De bestuurder die onder invloed heeft gereden zal vervolgd worden en heeft dus voortaan een strafblad. Rechtbank Limburg heeft onlangs een bestuurder veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en 5 jaar rijontzegging. Onder invloed van alcohol heeft hij een dodelijk ongeval veroorzaakt.

Los van de bovenstaande consequenties zal degene die onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt waardoor er slachtoffers zijn met ernstig letsel [of slachtoffers die zijn overleden] verder moeten leven met deze last.

Laat je daarom voortaan rijden en breng anderen [en jezelf] niet in gevaar, feestdagen of niet.

Dit artikel is gepubliceerd in De Uitstraling, januari 2020.

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte

Meerijden met bestuurder zonder rijbewijs

Je stapt als passagier in bij een bestuurder waarvan je weet dat hij geen rijbewijs heeft. De bestuurder veroorzaakt een ongeval en je loopt als passagier letsel op. Krijg je je volledige letselschade vergoed?

Casus

Een vrouw stapt bij haar vriendin in de auto waarvan zij wist dat deze vriendin geen rijbewijs had. De vriendin veroorzaakt een ongeval. De passagiere liep ernstig letsel op o.a. breuk in de kaak en rib, hersenschudding, longkneuzing en een beschadiging van de halsslagader.

Zij heeft de verzekeraar van de auto aansprakelijk gesteld en vordert 100% van haar schade. De verzekeraar stelt zich op het standpunt  dat er sprake is van eigen schuld. De vrouw had nl. bewust het risico genomen om mee te rijden met iemand zonder rijbewijs.

Recht op schadevergoeding letsel van de passagier

Een passagier heeft altijd recht op schadevergoeding wanneer hij/zij letsel oploopt door een auto ongeluk. De WA verzekering van de auto waarin hij/zij inzat dekt de letselschade.  Mogelijk is het ongeval veroorzaakt door iemand anders dan is deze aansprakelijk voor uw letselschade.

Als er discussie is over de aansprakelijkheid tussen de bestuurder waarde passagier inzat en een ander motorrijtuig dan kan de passagier een beroep doen op de schuldloze derde regeling. De verzekeraar van de bestuurder zal dan de schade van de passagier toch regelen en eventueel verhalen op de uiteindelijk aan te wijzen aansprakelijke.

Uitzonderingen op deze regeling

  • De passagier is bewust meegereden met een dronken bestuurder
  • De passagier heeft geen gordel gedragen en is dan deels schuldig aan de ernst van de verwondingen
  • De passagier stapt in bij een bestuurder die geen rijbewijs heeft.

Veelal vindt er dan een korting van 50% plaats op de letselschadevergoeding.

Terug naar de casus

Op basis van het bovenstaande zou de vrouw [als passagier] niet haar volledige letselschade vergoed krijgen. De rechter heeft in deze kwestie echter anders beslist.

De rechter is van mening dat het de passagier te verwijten valt dat zij haar vriendin toch liet rijden. Aangenomen mag worden dat het ontbreken van het rijbewijs tot op zekere hoogte heeft bijgedragen aan het ongeval. In welke mate de onervarenheid heeft bijgedragen aan het ongeval staat echter niet vast.

Volgens de rechter is niet aangetoond dat er roekeloos of zelfs onvoorzichtig is gereden. Bovendien vinden op de betreffende dijk in Culemborg vaker eenzijdige ongevallen plaats. Volgens de rechter kan de bijdrage van de bijrijder in de mate van schuld op niet meer dan 10% worden gesteld.

Conclusie

Uit de uitspraak blijkt dat het feit dat je meerijdt met een bestuurder zonder rijbewijs niet automatisch betekent dat je niet je volledige schade vergoed krijgt. Er moet ook worden gekeken naar de causaliteit. In dit geval;

Heeft de onervarenheid van de bestuurster daadwerkelijk aan het ongeval bijgedragen?

Dit kan niet bevestigd worden. Waarna de rechter komt tot een eigen schuld van 10%  voor de passagier en dus schadevergoedingsplicht voor de verzekeraar van 90%. Vanwege de ernst van het letsel is dit opgehoogd tot 100%. De passagier krijgt dus haar volledige schade vergoed.

Dit artikel is gepubliceerd in De Uitstraling Oisterwijk, september 2019

Edith de Koning
Edith de Koning-Witte