Omgangsregelingen en alimentatie tijdens corona

14 Sep 2020

Aangezien de wereld op zijn kop staat in verband met het corona-virus is de vraag of het virus effect heeft op omgangsregelingen en de alimentatie.

Dag van het gescheiden kind

 

Omgang:

Er is al veel over geschreven. Inmiddels zijn ook de eerste uitspraken van rechters over omgangszaken bekend. Daaruit is een tendens af te lezen dat als een ouder niet hoest, en geen ziekteverschijnselen heeft (conform de richtlijnen van het RIVM), de omgang veelvuldig wel wordt toegestaan.

Het belang van de kinderen om beide ouders te zien viert daarbij gelukkig hoogtij.

Hiermee is een wapen uit handen geslagen aan degene die de omgang frustreert.

In sommige situaties kan het overigens natuurlijk wel een probleem zijn, zodat een enkele keer de omgang wordt opgeschort, bv. bij een chronisch ziek iemand die geen enkel risico mag lopen vanwege de gezondheid. Dan zal veelvuldig gebruik moeten worden toegestaan via whats-app of videobellen.

Alimentatie

Ook de eerste alimentatiezaken zijn aanhangig gemaakt bij de rechtbanken, meestal om een verlaging te bewerkstelligen omdat het inkomen verlaagd is door Corona. Wat de tendens daar zal zijn, daarover is nog geen uitsluitsel te geven. Elke zaak is verschillend en er zal van geval tot geval door de rechter moeten worden bekeken naar de geldende criteria voor het wijzigen van de alimentatie.

Uiteraard zal er sprake moeten zijn van de wijzigingsgrond van art 1:401 lid 1  BW.

  • een relevante wijziging van omstandigheden
  • die een wijziging van de alimentatie rechtvaardigt.
  • Als er inkomensverlies is, zal de vraag aan de orde komen of dit herstelbaar is ?
  • Is er aanspraak gemaakt op de diverse regelingen van de overheid?
  • Als het inkomensverlies niet herstelbaar is,
  • Is het inkomensverlies verwijtbaar ?
  • Als het verwijtbaar is zal er een ambtshalve toets door de rechter gemaakt worden en zal de draagkracht worden berekend met een fictief inkomen.
  • Extra toets bij fictief inkomen: Het rekenen met een fictief inkomen mag voor de bepaling van de draagkracht niet tot het resultaat leiden dat de onderhoudsplichtige feitelijk niet meer over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien en beneden het niveau van 90% van de op toepasselijke bijstandsnorm zakt. Indien dit resultaat dreigt, dient een onderzoek naar de feitelijke draagkracht plaats te vinden.

Van belang in deze alimentatiezaken zal echter de lange termijnvisie worden. Wat gaat er in de toekomst gebeuren. Die moet goed bekeken worden en er zullen prognoses gemaakt moeten worden (eventueel met behulp van accountant). Het is van groot belang ook alle tegemoetkomingsregelingen van de overheid daarbij te betrekken.

Al met al is het ook van groot belang om samen overleg te hebben. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat er tijdelijk een verlaging van de alimentatie zal plaatsvinden. Daarbij zal dan op enig moment in 2021 een definitieve wijziging komt. Als er geen tweede piek van het coronavirus komt zullen de gevolgen in sommige gevallen meevallen. Uiteraard alles afhankelijk van de zaak.

Zie ook het artikel “Tips om het contact met de kinderen goed te houden.”