Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje

05 Sep 2022

Werkneemster loopt knieletsel op tijdens jaarlijkse sportdag van het bedrijf. Is de werkgever aansprakelijk?

Uitnodiging sportdag

De medewerkers van het bedrijf zijn uitgenodigd voor een jaarlijkse sportdag. De sportdag wordt georganiseerd door de werknemers. De activiteiten bestaan onder andere uit het spelen van trefbal, touwtrekken, vier op een rij en zaklopen. Dit was besproken met – en goedgekeurd door het management van het bedrijf.

Het gebeuren

De werkneemster heeft deelgenomen aan de sportdag. Bij het spelen van trefbal is een collega schuin naar achteren gekomen en tegen de knie van de werkneemster gebotst. Het gevolg was een kniefractuur. Werkneemster is geopereerd waarbij fixatiemateriaal is geplaatst.

De werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk.

Wettelijk kader

Een werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden lijdt. De werkgever is niet aansprakelijk als hij aan kan tonen dat hij aan zijn wettelijke zorgplicht heeft voldaan. De werkgever is verplicht de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer te beschermen. Een werkgever zal voldoende specifieke maatregelen moeten nemen om onveilige situaties te voorkomen.

Volgens werkneemster is er sprake van schending zorgplicht

Werkneemster stelt dat zij in de uitoefening van haar werkzaamheden schade heeft geleden en haar werkgever de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden:

  • Werkgever had moeten zorgen voor een geschikte ondergrond om trefbal te spelen.
  • Werkgever had personeel moeten verplichten geschikte schoenen en kleding te dragen.
  • Werkgever had deugdelijke en effectieve instructies moeten geven en toe moeten zien op de naleving daarvan.

Reactie werkgever

  • Er is geen sprake van een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden.
  • Niet tekortgeschoten op haar rustende zorgplicht.
  • Er was sprake van een huis-, tuin- en keukenongeval dan wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
  • Trefbal is te zien als een alledaagse activiteit.

Oordeel rechter

Uit onderzoek blijkt dat het organiseren van de jaarlijkse sportdag ten doel had de onderlinge band en teamspirit tussen werknemers te versterken. Het diende hiermee het bedrijfsbelang.

Deelname aan de sportdag was niet verplicht. Echter het is  voldoende aannemelijk geworden dat werknemers het in ieder geval als een sociale verplichting ervaren. Het werd vanuit de werkgever als zeer wenselijk gezien. Volgens de rechter heeft de werkneemster heeft dan ook schade opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden.

Trefbal is geen alledaagse activiteit. Er bestaat een groter risico op vallen of letsel dan bij de zogenaamde huis-, tuin- en keukenongevallen.

Er rust dus een zorgplicht op de werkgever.

Vast staat dat er enige uitleg is gegeven over het spelen van trefbal. Hierna vond het plaats op een parkeerplaats.  De rechter acht een parkeerplaats niet de meest aangewezen plek voor trefbal. Van de werkgever had op zijn minst verwacht mogen worden te zorgen voor beschermend materiaal en/of voor sportieve activiteiten geschikte ondergrond.

De werkgever heeft niet voldaan aan haar zorgplicht en zal de materiele en immateriële schade van de werkneemster moeten vergoeden.

Edith de Koning

Edith de Koning-Witte