Na echtscheiding met kinderen naar het buitenland? Vul een toestemmingsformulier in.

Toestemmingsformulier voor vakantie naar het buitenland met kinderen na echtscheiding: Waarom het belangrijk is en hoe het werkt! Heb je eraan gedacht voor de komende vakantie ?

Inleiding:

Bij een echtscheiding is het regelen van vakanties met de kinderen vaak een punt van zorg en discussie tussen beide ouders. Om conflicten te voorkomen en de belangen van zowel de ouders als de kinderen te beschermen, is het opstellen en gebruiken van een toestemmingsformulier voor vakanties van groot belang. In dit artikel zullen we bespreken waarom een toestemmingsformulier nodig is, wat erin moet staan en hoe het kan helpen om een soepele vakantieplanning te realiseren.

Waarom een toestemmingsformulier?

Een toestemmingsformulier is een document dat door beide ouders wordt ondertekend en waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot vakanties met de kinderen na de echtscheiding. Het formulier heeft verschillende belangrijke functies:

 • Duidelijkheid en zekerheid: Het toestemmingsformulier biedt duidelijkheid over de vakantieplanning en voorkomt misverstanden tussen beide ouders. Het definieert de exacte data, bestemmingen en andere relevante details van de vakantie, waardoor onduidelijkheden en mogelijke geschillen worden voorkomen.
 • Bescherming van de belangen van de kinderen: Het formulier zorgt ervoor dat beide ouders betrokken zijn bij de vakantieplanning en dat de belangen en het welzijn van de kinderen centraal staan. Door het opstellen van het toestemmingsformulier kunnen ouders samen beslissingen nemen die in het belang zijn van de kinderen, zoals rekening houden met schoolverplichtingen of medische afspraken.
 • Juridische geldigheid: Het toestemmingsformulier heeft een juridische waarde.
 • Het dient als bewijs dat beide ouders (met gezag) akkoord zijn gegaan met de vakantie naar het buitenland van de ene ouder met de kinderen en dat er geen sprake is van schending van afspraken of kinderontvoering . Zeker als een ouder alleen reist met een kind, kan dit van belang zijn.
 • Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft ook toestemming nodig van de ouder met gezag.
 • Indien anderen (opa, oma of andere familieleden) met het kind op vakantie wil gaan is ook toestemming nodig.
 • Het vergemakkelijkt de controle bij de marechaussee.

Wat moet er in een toestemmingsformulier staan?

Een toestemmingsformulier voor vakanties met kinderen na echtscheiding naar het buitenland moet bepaalde essentiële informatie bevatten. Hier zijn enkele belangrijke elementen die in het formulier moeten worden opgenomen:

 • Persoonsgegevens: Vermeld de volledige namen, contactgegevens en woonadressen van beide ouders, evenals de namen en geboortedata van de kinderen.
 • Reisdetails: Specificeer de data van de vakantie, de bestemming(en) en de duur van de reis. Vermeld ook eventuele speciale activiteiten of bijzondere omstandigheden die relevant zijn voor de vakantie.
 • Toestemming: Beide ouders moeten het formulier ondertekenen om aan te geven dat ze akkoord gaan met de vakantieplanning.

Als geen toestemming gegeven wordt kan de rechter om vervangende toestemming gevraagd worden. De rechtbank-Oost-Brabant heeft twee extra zittingsdagen ingepland voor de problemen die spelen bij ex-echtgenoten inzake vervangende toestemming vakanties.

Mijn advies:

Regel het op tijd !

Klik hier om de Nederlandse versie van het toestemmingsformulier te downloaden en klik hier voor de Engelse versie.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Omgangsregeling met kleinkind wordt gemakkelijker

Omgangsregeling kleinkind

Toegang voor opa en oma bij de rechter om een omgangsregeling met kleinkind te krijgen wordt gemakkelijker!

Het wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders is onlangs naar de Tweede kamer gezonden. Grootouders kunnen omgang met hun kleinkind verzoeken op basis van artikel 1:377a BW. [Klik hier voor het nieuwsbericht]

“Het kind heeft recht op omgang met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat”.

Opa en oma moeten nu aantonen dat deze nauwe persoonlijke betrekking er is. Grootouders moeten aanvullende omstandigheden stellen om aan te geven dat zij van groot belang zijn geweest voor de kinderen, en dat er méér contact is geweest dan normaal contact. Dat blijkt nu soms een lastige opgave.

Door het wetsvoorstel dat nu is ingediend komt er een wettelijk vermoeden van een nauwe persoonlijke betrekking. In dat geval wordt het uitgangspunt dus dat de grootouders een nauwe persoonlijke betrekking hebben en zullen de ouders of één van hen moeten aantonen dat er geen nauwe persoonlijke betrekking tussen de grootouders en het kleinkind is. De ouders óf een van de ouders moet[en] zich dan verweren en aantonen dat er geen nauwe persoonlijke betrekking is tussen grootouders en kleinkind.

Net als in de huidige jurisprudentie zijn daarbij bij de uitleg van het begrip ‘nauwe persoonlijke betrekking’ alle omstandigheden van het geval van belang.

Er zal bijvoorbeeld geen sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking:

 • in de situatie waarin de grootouders vanaf de geboorte van een kind geen contact met het kind hebben gehad;
 • het contact al jaren verbroken is;
 • als er heel weinig omgang was, bijvoorbeeld een of twee keer per jaar.

Wel een nauwe persoonlijke betrekking wordt o.a. bepaald aan de hand van de navolgende omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien:

 • als de relatie tussen grootouder en kleinkind van belang is voor de identiteitsontwikkeling van het kind;
 • de mate waarin een vertrouwensband bestaat;
 • het belang van de relatie tussen grootouder en kleinkind;
 • de omstandigheden waarin het kind zich bevindt;
 • de regelmaat en de intensiteit van het contact.

Door de verruiming van het bewijsvermoeden wordt de toegang tot de rechter extra

verruimd als het gaat om een verzoek tot omgang tussen grootouders en kleinkinderen.

Toewijzing omgangsregeling?

Dat beslist de rechter, het moet in het belang van het kind zijn en er mogen geen extra spanningsvelden voor het kind ontstaan. Bijvoorbeeld tussen de ouders en de grootouders, waarbij het kind de dupe kan worden.

Overigens pleit ook de wetgever ervoor dat mediation wordt ingezet tussen ouders en grootouders om geschillen bij de rechtbanken te voorkomen.