Dag van de Scheiding 2023

Vandaag 15 september 2023,  op de dag van de scheiding,  zult u op radio en tv de commercial horen van mijn beroepsvereniging de vFAS. Daarmee roepen wij niet op tot een echtscheiding maar vragen wij aandacht voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden. Noodzaak voor de partners zelf, voor hun eventuele kinderen en voor de omgeving, zoals grootouders.

Bijna duizend advocaten in Nederland zijn lid van de vFAS: de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Al deze advocaten hebben drie jaar extra gestudeerd en zijn daarmee specialisten op het gebied van scheiden. Ze zijn niet alleen advocaat, maar bovendien ook erkende mediators.

Door hun specialisatieopleidingen en -trainingen hebben vFAS- advocaten alle juridische kennis én kennis over de emotionele kant van een scheidingsproces in huis, om uw scheiding goed en respectvol af te kunnen wikkelen. Ook bij een einde samenleving of beëindiging geregistreerd partnerschap kunnen zij u bijstaan.

En dat kan op welke manier u dat ook wilt; via mediation, door overleg met ieder een eigen advocaat, dan wel, indien dit nodig is, door het voeren van een procedure bij de rechtbank. Alle vFAS-leden zijn getraind in het begeleiden van alle soorten scheidingen en houden altijd rekening met de soms heftige emoties die hiermee gepaard gaan.

Nieuws:

 • De vereniging vFAS introduceert vandaag een nieuw ouderschapsplan. Dat kunt u vanaf vandaag hier downloaden
 • Dit is tot stand gekomen na een evaluatie van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de vFAS. Zij hebben ouders, als ervaringsdeskundigen gevraagd naar hun ervaringen met het oude ouderschapsplan.
 • vFAS-advocaten pleiten er overigens voor dat ouders, ook al voordat er problemen zijn, samen hun ouderschapsplan bespreken. Het ouderschapsplan maken als je net uit elkaar bent, kan namelijk een hele klus zijn.

Voorkomen is beter dan genezen !

Liedeke Floris
Liedeke Floris

De voordelen van mediation bij echtscheiding

mediation 1

Een echtscheiding kan een moeilijke en emotionele periode zijn voor alle betrokkenen, vooral wanneer conflicten hoog oplopen. Gelukkig is er een alternatieve benadering die steeds populairder is geworden: mediation. In deze blogpost zullen we de voordelen van mediation bij echtscheiding verkennen en waarom het een vreedzame weg vooruit kan bieden voor koppels die uit elkaar gaan.

1. Vermindering van conflicten:

Mediation legt de nadruk op communicatie en samenwerking, waardoor de kans op langdurige en bittere geschillen wordt verminderd. Een neutrale mediator helpt bij het faciliteren van constructieve gesprekken en het vinden van gemeenschappelijke belangen, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot duurzamere oplossingen.

2. Meer controle over het proces:

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter uiteindelijk de beslissingen neemt, geeft mediation koppels de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen die passen bij hun unieke omstandigheden.

3. Kosten- en tijdsbesparing:

Een gerechtelijke echtscheiding kan vaak langdurig en kostbaar zijn. Mediation daarentegen is over het algemeen sneller en kosten effectiever. We zullen de financiële en tijdsvoordelen van mediation onderzoeken en benadrukken hoe het stellen van prioriteiten bij het oplossen van kwesties tot efficiëntere en minder kostbare resultaten kan leiden.

4. Kindgerichte oplossingen:

Als er kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding, staat hun welzijn voorop. Mediation legt de focus op het vinden van oplossingen die in het belang zijn van de kinderen en bevordert een gezonde ouderschapsrelatie. We proberen voor de kinderen een stabiele en ondersteunende omgeving te creëren.

5. Behoud van relaties:

Een procedure tot echtscheiding kan de relaties tussen ex-partners verder beschadigen, terwijl mediation juist kan bijdragen aan het behoud van respectvolle relaties, vooral als er nog toekomstige interacties zijn vanwege gedeelde verantwoordelijkheden. De mediation gesprekken sturen op het behoud van de ouderschapsrelaties en het verminderen van spanningen.

Conclusie:

Mediation is een alternatieve benadering die koppels kan helpen om op een vreedzame manier uit elkaar te gaan. De vFAS-mediators hebben een speciale opleiding gehad om mediations uit te voeren op het gebied van familierecht.

Door de voordelen van mediation bij echtscheiding te benadrukken, hopen we dat meer mensen deze positieve en constructieve aanpak overwegen bij het hun weg vinden in het lastige proces van  een scheiding. Mediation kan de weg vrijmaken voor een gezondere en meer samenwerkende toekomst, niet alleen voor de ex-partners zelf, maar ook voor eventuele kinderen die bij de echtscheiding betrokken zijn.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Na echtscheiding met kinderen naar het buitenland? Vul een toestemmingsformulier in.

Toestemmingsformulier voor vakantie naar het buitenland met kinderen na echtscheiding: Waarom het belangrijk is en hoe het werkt! Heb je eraan gedacht voor de komende vakantie ?

Inleiding:

Bij een echtscheiding is het regelen van vakanties met de kinderen vaak een punt van zorg en discussie tussen beide ouders. Om conflicten te voorkomen en de belangen van zowel de ouders als de kinderen te beschermen, is het opstellen en gebruiken van een toestemmingsformulier voor vakanties van groot belang. In dit artikel zullen we bespreken waarom een toestemmingsformulier nodig is, wat erin moet staan en hoe het kan helpen om een soepele vakantieplanning te realiseren.

Waarom een toestemmingsformulier?

Een toestemmingsformulier is een document dat door beide ouders wordt ondertekend en waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot vakanties met de kinderen na de echtscheiding. Het formulier heeft verschillende belangrijke functies:

 • Duidelijkheid en zekerheid: Het toestemmingsformulier biedt duidelijkheid over de vakantieplanning en voorkomt misverstanden tussen beide ouders. Het definieert de exacte data, bestemmingen en andere relevante details van de vakantie, waardoor onduidelijkheden en mogelijke geschillen worden voorkomen.
 • Bescherming van de belangen van de kinderen: Het formulier zorgt ervoor dat beide ouders betrokken zijn bij de vakantieplanning en dat de belangen en het welzijn van de kinderen centraal staan. Door het opstellen van het toestemmingsformulier kunnen ouders samen beslissingen nemen die in het belang zijn van de kinderen, zoals rekening houden met schoolverplichtingen of medische afspraken.
 • Juridische geldigheid: Het toestemmingsformulier heeft een juridische waarde.
 • Het dient als bewijs dat beide ouders (met gezag) akkoord zijn gegaan met de vakantie naar het buitenland van de ene ouder met de kinderen en dat er geen sprake is van schending van afspraken of kinderontvoering . Zeker als een ouder alleen reist met een kind, kan dit van belang zijn.
 • Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft ook toestemming nodig van de ouder met gezag.
 • Indien anderen (opa, oma of andere familieleden) met het kind op vakantie wil gaan is ook toestemming nodig.
 • Het vergemakkelijkt de controle bij de marechaussee.

Wat moet er in een toestemmingsformulier staan?

Een toestemmingsformulier voor vakanties met kinderen na echtscheiding naar het buitenland moet bepaalde essentiële informatie bevatten. Hier zijn enkele belangrijke elementen die in het formulier moeten worden opgenomen:

 • Persoonsgegevens: Vermeld de volledige namen, contactgegevens en woonadressen van beide ouders, evenals de namen en geboortedata van de kinderen.
 • Reisdetails: Specificeer de data van de vakantie, de bestemming(en) en de duur van de reis. Vermeld ook eventuele speciale activiteiten of bijzondere omstandigheden die relevant zijn voor de vakantie.
 • Toestemming: Beide ouders moeten het formulier ondertekenen om aan te geven dat ze akkoord gaan met de vakantieplanning.

Als geen toestemming gegeven wordt kan de rechter om vervangende toestemming gevraagd worden. De rechtbank-Oost-Brabant heeft twee extra zittingsdagen ingepland voor de problemen die spelen bij ex-echtgenoten inzake vervangende toestemming vakanties.

Mijn advies:

Regel het op tijd !

Klik hier om de Nederlandse versie van het toestemmingsformulier te downloaden en klik hier voor de Engelse versie.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Omgangsregeling met kleinkind wordt gemakkelijker

Omgangsregeling kleinkind

Toegang voor opa en oma bij de rechter om een omgangsregeling met kleinkind te krijgen wordt gemakkelijker!

Het wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders is onlangs naar de Tweede kamer gezonden. Grootouders kunnen omgang met hun kleinkind verzoeken op basis van artikel 1:377a BW. [Klik hier voor het nieuwsbericht]

“Het kind heeft recht op omgang met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat”.

Opa en oma moeten nu aantonen dat deze nauwe persoonlijke betrekking er is. Grootouders moeten aanvullende omstandigheden stellen om aan te geven dat zij van groot belang zijn geweest voor de kinderen, en dat er méér contact is geweest dan normaal contact. Dat blijkt nu soms een lastige opgave.

Door het wetsvoorstel dat nu is ingediend komt er een wettelijk vermoeden van een nauwe persoonlijke betrekking. In dat geval wordt het uitgangspunt dus dat de grootouders een nauwe persoonlijke betrekking hebben en zullen de ouders of één van hen moeten aantonen dat er geen nauwe persoonlijke betrekking tussen de grootouders en het kleinkind is. De ouders óf een van de ouders moet[en] zich dan verweren en aantonen dat er geen nauwe persoonlijke betrekking is tussen grootouders en kleinkind.

Net als in de huidige jurisprudentie zijn daarbij bij de uitleg van het begrip ‘nauwe persoonlijke betrekking’ alle omstandigheden van het geval van belang.

Er zal bijvoorbeeld geen sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking:

 • in de situatie waarin de grootouders vanaf de geboorte van een kind geen contact met het kind hebben gehad;
 • het contact al jaren verbroken is;
 • als er heel weinig omgang was, bijvoorbeeld een of twee keer per jaar.

Wel een nauwe persoonlijke betrekking wordt o.a. bepaald aan de hand van de navolgende omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien:

 • als de relatie tussen grootouder en kleinkind van belang is voor de identiteitsontwikkeling van het kind;
 • de mate waarin een vertrouwensband bestaat;
 • het belang van de relatie tussen grootouder en kleinkind;
 • de omstandigheden waarin het kind zich bevindt;
 • de regelmaat en de intensiteit van het contact.

Door de verruiming van het bewijsvermoeden wordt de toegang tot de rechter extra

verruimd als het gaat om een verzoek tot omgang tussen grootouders en kleinkinderen.

Toewijzing omgangsregeling?

Dat beslist de rechter, het moet in het belang van het kind zijn en er mogen geen extra spanningsvelden voor het kind ontstaan. Bijvoorbeeld tussen de ouders en de grootouders, waarbij het kind de dupe kan worden.

Overigens pleit ook de wetgever ervoor dat mediation wordt ingezet tussen ouders en grootouders om geschillen bij de rechtbanken te voorkomen.