Wist u dat:

Medio maart 2022 is er een grote stap gezet in de gelijkheid van ouders met en ouders zonder gezag !

Als ouders ongehuwd zijn moeten zij naast de erkenning van het kind ook altijd nog het gezag regelen bij de rechtbank via een formulier, zodat zij in het vervolg belangrijke beslissingen over het kind samen kunnen nemen.

Het kwam in mijn praktijk regelmatig voor dat ongehuwde partners vergaten het gezag te regelen en daar dan pas bij het uit elkaar gaan achter kwamen. Met soms gerechtelijke procedures tot gevolg. De Eerste Kamer heeft  gisteren ingestemd met een wetsvoorstel waarbij ook de ongehuwde partner na erkenning van het kind automatisch gezag krijgt. Nadat het wetsvoorstel is aangenomen, moet de regering zorgen dat het voorstel in het Staatsblad komt en inwerking treedt. Het is denkbaar dat de regering goedkeuring onthoudt, maar in de praktijk komt dat zelden of nooit voor.

Een grote stap vooruit dus. Dit voorkomt dat er later discussies tussen ouders ontstaan over het gezag en is in het belang van de kinderen.

Liedeke Floris

Pilot Rechtbank Oost-Brabant: procedure gezamenlijke toegang ouders!

Het doel van deze pilot is om snel duidelijkheid te krijgen over geschillen en om de schade voor de kinderen te beperken. Ondanks dat de ouders uit elkaar gaan dienen zij in het belang van de kinderen te blijven samenwerken. De rechter gaat met de partijen en de advocaten actief op zoek naar een oplossing en er worden afspraken gemaakt.

Indien partijen het over geschilpunten niet eens kunnen worden, neemt de rechter een beslissing. Deze procedure gaat sneller dan een normale rechtszaak en dus krijgen partijen sneller duidelijkheid.

 

Hoe werkt deze procedure?

De beide ouders kunnen samen één advocaat benaderen of ieder een eigen advocaat.

Vervolgens vullen de ouders samen het deelnameformulier in. Hierop wordt dan aangegeven waar de ouders overeenstemming over hebben en wat nog de geschilpunten zijn.

Het deelnameformulier wordt naar de rechtbank gezonden en deze bepaalt of de zaak geschikt is voor een deelname aan de pilot.

Is de zaak geschikt dan ontvangen alle partijen een uitnodiging voor een gesprek bij de rechter. Hierbij is dan ook de advocaat of de advocaten aanwezig.

Partijen zitten dan niet tegenover elkaar maar naast elkaar en proberen in het gesprek met de rechter de geschilpunten te bespreken en tot een oplossing te komen.

 

Wat is de rol van de kinderen?

Indien de kinderen 12 jaar of ouder zijn, krijgen zij ook een uitnodiging voor een gesprek met de rechter. De kinderen mogen iemand meenemen die hen bij dat gesprek steunt. Dit dient iemand te zijn die neutraal staat ten opzichte van de ouders, bijvoorbeeld een kindbehartiger.

 

Welke onderwerpen kunnen in het gesprek met de ouders aan de orde komen?

  • Bij welke ouder wordt het kind ingeschreven?
  • Hoe wordt de omgangsregeling/zorgregeling ingevuld?
  • Hoe informeren de ouders elkaar over de kinderen en wanneer dienen zij elkaar te informeren?
  • De vaststelling van de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie.
  • Hoe worden de spullen verdeeld?
  • Wat gaat er met de echtelijke woning gebeuren? Wie blijft er wonen? Wordt deze verkocht? Wie blijft huren?

Zijn er een of meer geschilpunten over een van deze onderwerpen, dan kan men deelnemen aan de pilot.

 

Voorwaarden

Echter er zijn nog een aantal voorwaarden waaraan de ouders dienen te voldoen:

  • In het belang van de kinderen worden beslissingen genomen;
  • U wilt overleggen en ook bent u bereid om afspraken te maken over de geschilpunten;
  • Omdat u deelneemt aan een pilot, dient u aan het begin van het gesprek vragenformulieren in te vullen en een evaluatieformulier. Ook de kinderen wordt verzocht aan te geven hoe zij de pilot hebben ervaren. Uiteraard zijn de antwoorden anoniem.

Mocht u voor deze pilot in aanmerking willen komen, neem dan gerust contact op.

Wij nemen dan alles met u door en indien u van de rechtbank bericht krijgt dat u aan de pilot kunt deelnemen, dan staan wij u uiteraard graag bij.

 

Wetsvoorstel automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

De Tweede Kamer heeft op 24 november 2020 een wetsvoorstel aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen.

Hoe is de situatie nu?

Indien de partner van een ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het kind erkent, krijgt deze partner niet automatisch het gezag. Daartoe moet deze ouder eerst nog een apart verzoek indienen (rechtspraak.nl) om het ouderlijk gezag te krijgen. Indien de partners zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgen zij op grond van de Wet automatisch gezamenlijk het gezag over hun kinderen.

Hoe zal het zijn in de toekomst?

De Tweede Kamer wil dat via de Wet wordt geregeld dat ook ongehuwd en niet-geregistreerde partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen indien zij het kind erkennen. Dit wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen voordat deze Wet daadwerkelijk van kracht wordt.

Als de Wet van kracht is, is er vanaf de geboorte automatisch sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag indien de partner van de moeder het kind heeft erkend voor de geboorte.

Vindt de erkenning plaats na de geboorte van het kind dan oefenen de moeder en de erkenner vanaf de erkenning het gezamenlijk gezag over het kind uit.

Hierop zijn wel uitzonderingen: onder andere indien de erkenning met vervangende toestemming van de rechtbank plaatsvindt, volgt er niet van rechtswege gezamenlijk gezag. De moeder behoudt het eenhoofdig gezag.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer dan zal het verkrijgen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning alleen van toepassing zijn als de erkenning heeft plaatsgevonden na de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet.

Tips

Zolang de nieuwe Wet nog niet door de Eerste Kamer is, dient de erkenner het gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen (rechtspraak.nl). Dit is van belang voor zijn/haar positie ten opzichte van het kind.

In geval van erkenning ontstaat er een juridische band tussen het kind en de erkenner. Het kind wordt dan ook de erfgenaam van de erkenner.

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag wordt de juridische ouder ook verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind en kan hij/zij optreden als zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Indien je wilt weten of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan kunnen wij voor u het gezagsregister inzien.

Zie ook www.verder-online.nl

Samenlevers met kinderen opgelet!

Wat moet je toch veel regelen als je kind geboren wordt en je niet getrouwd bent. Meer dan als je wel getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je niet bent getrouwd, is de biologische vader namelijk niet automatisch de officiële vader van het kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont. Als je getrouwd bent hoeft dat niet, dan ben je automatisch de officiële vader van het kind.

Ook tijdens de zwangerschap kun je het kind al erkennen. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Je  kunt je kind erkennen als je de  aangifte van de geboorte doet. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Wil je ook samen het ouderlijk gezag regelen over je kind, zul je nog een extra verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Dat moet voor elk kind opnieuw. Dit kan heel gemakkelijk digitaal met je digid op de website www.rechtspraak.nl. Je doet dan een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige tevens houdende verzoek tot aantekening in het gezagsregister (art. 1:252 Burgerlijk Wetboek)

Te vaak komt het in mijn praktijk voor dat achteraf blijkt dat dit verzoek  niet is ingediend. Veelal omdat men het gewoon vergeten is om het  in te dienen. Of het komt voor dat het verzoek alleen voor het eerste kind is ingediend en bij de latere kinderen wordt vergeten.  Veelal komt men daar dan pas achter bij het beëindigen van de relatie. Dan komt men er pas achter dat de moeder alleen het gezag heeft over het kind en ontstaan er problemen in een toch al emotionele situatie.

Men kan dit op zich snel oplossen door alsnog aan te geven bij de rechtbank dat je gezamenlijk gezag wenst. Als je het samen eens bent is dat zo opgelost. Je dient gezamenlijk het verzoek in.

Gelukkig staat in de wet dat zelfs als de moeder dan niet meewerkt aan het gezamenlijk ouderlijk gezag over je kind, er daartoe een verzoek kan worden gedaan bij de rechtbank. Zo’n verzoek wordt meestal toegewezen, tenzij er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem en verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen of afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Niemand zit te wachten op zo’n rechtszaak want dat brengt veel spanningen met zich mee, ook voor de kinderen. Dus samenlevers, kijk het nu goed na. En vul anders vandaag nog samen het verzoek in bij de rechtbank. Dit voorkomt problemen in de toekomst!

Dit artikel is gepubliceerd in “De Uitstraling”, juni 2018.Liedeke Floris