Psychische mishandeling tijdens en na het huwelijk kan leiden tot nul alimentatieverplichting

WIJlegal alimentatie

Dit bepaalde onlangs de Rechtbank Midden-Nederland 13-03-2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1692.


Wat was het geval:

De vrouw betaalde partneralimentatie aan de man na een echtscheiding in 2019. Zij is door de man tijdens en na het huwelijk psychisch geweld aangedaan. Ten tijde van de echtscheidingsprocedure in 2019 kon zij dat niet bewijzen.

Nu enkele jaren later heeft de vrouw een verzoekschrift tot nihilstelling van de alimentatie gevraagd omdat zij nog steeds moeite heeft met de man en is zij zelfs nog een keer mishandeld door de man. Hoewel de man alles ontkent kan de vrouw het toch voldoende aannemelijk maken. De man zelf had bewijzen aangeleverd van zijn moeizame jeugd, zijn alcoholverslavingen en diverse persoonlijkheidsstoornissen. De vrouw heeft in dit geval voldoende aangetoond dat zij nog steeds last heeft van de gebeurtenissen in het verleden en dat zij, doordat zij maandelijks alimentatie aan de man moest voldoen, psychisch steeds met de man geconfronteerd wordt. De rechtbank is van oordeel dat de vrouw voldoende heeft uitgelegd wat het met haar doet dat zij nog jaren vastzit aan een substantiële maandelijkse betaling aan de man. Het voelt voor haar wrang dat de man, die hoog opgeleid is, voor het huwelijk al vele jaren in de bijstand zat en dat de partneralimentatie die zij betaalt netto ongeveer gelijk is aan de bijstandsnorm.

WIJlegal alimentatie2

Daarbij vindt de rechtbank het relevant dat de man naar het oordeel van de rechtbank ook in het hier en nu, een aantal jaren na de echtscheiding, weinig blijk geeft van inzicht in de impact van zijn gedrag op de vrouw. Hoewel de rechtbank begrip heeft voor het verdriet dat hij heeft gehad en wellicht nog steeds heeft, benadrukt hij toch vooral hoe schadelijk de echtscheiding is geweest voor zijn kwetsbare psychische gesteldheid, en hoe moeilijk dat voor hem is. De rechtbank vindt het tekenend dat de man tijdens de zitting ogenschijnlijk nonchalant was over het feit dat een aantal van de Facebook-posts die voor de vrouw krenkend zijn, nog steeds niet zijn verwijderd. Daarmee geeft de man geen blijk van enige inleving in wat zijn gedrag met de vrouw heeft gedaan, laat staan erkenning daarvan.

De rechtbank acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om van de gewezen echtgenoot (vrouw) nog langer een bijdrage in het levensonderhoud te verlangen.

Een uitzonderlijke uitspraak, waarbij, hoewel niet vernoemd, wellicht ook meegespeeld heeft dat de regeling van de partneralimentatie per 1 januari 2020 is gewijzigd, zodanig dat de duur van de partneralimentatie in plaats van 12 jaar in de meeste gevallen nog maar 5 jaren duurt.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Hoger salaris per januari 2024, nieuwe alimentatieberekening?

Fact alimentatie

In mijn praktijk komt het voor dat mensen de vastgestelde of overeengekomen partneralimentatie of de kinderalimentatie willen wijzigen. Soms wil men dat zelfs meerdere malen.

In januari 2024 gaat vrijwel iedereen er financieel op vooruit, vanwege de indexering van de lonen. Kan dit een reden zijn om de alimentatie te wijzigen?

Ja dat kan. Maar let op!

Niet elke wijziging van omstandigheden geeft een reden om de alimentatie te wijzigen. Wel moet er sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden. Alleen die wijzigingen waardoor het aanvankelijk vastgestelde of overeengekomen bedrag niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven, zijn van belang.

Welke wijzigingen rechtens relevant zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Het enkele feit dat de alimentatie met 1 januari 2024 met een percentage van 6,2% wordt verhoogd en je salaris maar met 3% zal onvoldoende zijn om een wijziging voor elkaar te krijgen.

Maar als je al jaren alimentatie betaalt en de wettelijke indexering zorgt ervoor dat je-  conform de wettelijke maatstaven-  teveel betaalt, kan dat weer wel een wijziging van de alimentatie tot gevolg hebben.

Ook in geval van meer verdienen van de ex-partner, zowel als alimentatiegerechtigde als alimentatieplichtige, kan er sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden, zowel bij kinderalimentatie als bij partneralimentatie.

Als in het convenant een niet-wijzigingsbeding is opgenomen, zal wijziging vaak niet mogelijk zijn.

Fact alimentatie 1

Bewust afwijken van de wettelijke maatstaven

Ook als in het convenant bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven, zal een wijziging meestal afgewezen worden.

Het is van belang om goed in kaart te brengen wat er is afgesproken in het echtscheidingsconvenant, voordat er een wijziging wordt gevraagd.

Wellicht lukt het om in onderling overleg of in mediation de alimentatie te wijzigen. Lukt dat niet, dan zal er een eenzijdig verzoekschrift moeten worden ingediend bij de rechtbank.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Wijzigingspercentage alimentatiebedragen vastgesteld voor 2024: 6,2 %

Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn.

Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en meestal in november bekend gemaakt.

Door de algemene ontwikkeling van het loonpeil te volgen wordt voorkomen dat de persoon die recht heeft op alimentatie elk jaar moet vragen om aanpassing van de alimentatie in verband met eventuele inflatie.

Het percentage waarmee de alimentatiebedragen per 1 januari 2024 worden verhoogd, is vastgesteld op 6,2%.

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Liedeke Floris
Liedeke Floris

Niet bekennen dat je samenwoont kan een duur grapje zijn!

Als iemand samenwoont als waren zij gehuwd, eindigt de verplichting tot partneralimentatie direct.

In artikel 1:160 BW staat namelijk:

“Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt … dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren”.

Wat moet je bewijzen?

Degene die vermoedt dat de ander samenwoont, moet bewijzen dat de ander samenwoont. Dat blijkt in de praktijk een duivels karwei. Soms wordt een detective ingeschakeld om dit te bewijzen. En dan nog is de bewijslast heel ingewikkeld. Men noemt dat een “probatio diabolica”, het is vrijwel onmogelijk het bewijs te leveren.

Voor een bevestigende beantwoording van de vraag of sprake is (geweest) van een samenwoning in de zin van 1:160 BW is vereist dat tussen de onderhoudsgerechtigde en [vermoedelijke partner]

(1) een affectieve relatie van (2) duurzame aard bestaat, die meebrengt dat zij elkaar (3) wederzijds verzorgen, (4) met elkaar samenwonen en (5) een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Alle vijf bovengenoemde punten moeten bewezen worden door degene die vermoedt dat de ander samenwoont als waren zij gehuwd.

Bewijs gelukt!

In deze casus is het de man wel gelukt te bewijzen dat de vrouw samenwoonde met een ander als waren zij gehuwd. Daarbij was naast het rechercheonderzoek doorslaggevend dat de vrouw haar woning als Airbnb verhuurde.

Als klap op de vuurpijl heeft het Gerechtshof de vrouw veroordeeld tot de betaling van alle kosten van het door de man ingeschakelde rechercheonderzoek van € 21.478,- betalen.

Een duur grapje !